Yhdistyksen säännöt

28.8.2017 Oulu 

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Oulun Insinöörit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki, ja toimialue Oulun talousalue ja Koillismaa 

2 § Tarkoitus 

Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n, näissä säännöissä keskusliitto, varsinainen jäsen. Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan: 

 • tarjota insinööritutkinnon suorittaneille tai vastuullisissa teknisissä tehtävissä toimiville henkilöille mahdollisuuden kuulua Insinööriliitto-yhteisöön
 • toimia yhdyselimenä jäsentensä välillä ja jäsentensä ja keskusliiton välillä
 • edistää ja tukea jäsentensä ja tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden etuja ja koulutuksellisia tavoitteita 
 • vaikuttaa alueellaan yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
 • edistää jäsentensä yhteenkuuluvuutta ja työllistymismahdollisuuksia 
 • työskennellä Suomen teknillisen ja henkisen kehityksen puolesta. 
 • pyrkiä toimimaan keskusliiton päätösten ja sääntöjen mukaisesti, sekä edistämään insinööriyhteisön tavoitteiden toteutumista 

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • valvoo jäsentensä etuja ja vaikuttaa viranomaisiin ja päättäjiin
 • vastaa jäsenhankinnasta ja –pidosta
 • järjestää kokous-, neuvottelu-, kurssi-, esitelmä-, tiedotus- ja juhlatilaisuuksia, opintomatkoja sekä yritysvierailuja
 • voi harjoittaa (arvomaailmaansa sopivaa) hyväntekeväisyyttä
 • välittää jäsenilleen jäsenetuja ja -palveluja, joko keskusliiton, itse tai yhteistyökumppanien tuottamina
 • voi julkaista järjestölehteä, tuottaa muita julkaisuja sekä sähköistä informaatiota.
 • yhdistys voi muodostaa rekisteröimättömiä kerhoja ja erikoisaloja edustavia ryhmiä.
 • ryhtyy muihin tarvittaviin toimiin tarkoitusperiensä toteuttamiseksi. 
 • pyrkiä toteuttamaan keskusliiton päättämät työtaistelu- ja muut toimenpiteet 

4 § Varainhankinta 

Yhdistys perii toimintansa rahoittamiseksi jäseniltään jäsenmaksuja. Yhdistys voi myös antaa jäsenmaksujen perinnän keskusliiton tehtäväksi.

Yhdistys on toimintansa tukemiseksi oikeutettu asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä ja arpajaisia, ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittamaan kustannus, koulutus- ja julkaisutoimintaa, yhdistyksen toimintaa tukevien tuotteiden myyntiä, majoitus- ja ravintolatoimintaa sekä omistamaan kiinteistöjä ja arvopapereita. 

Yhdistys voi tarvittaessa perustaa ja omistaa säätiöitä tai yhtiöitä tarkoituksensa toteuttamiseksi. Yhdistyksellä on oikeus perustaa rahastoja. 

5 § Jäsenet 

Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan kirjallisesti. Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. 

Varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilöitä (henkilöjäsen) tai rekisteröityjä yhdistyksiä (yhdistysjäsen). 

Yhdistysjäsen voi koostua henkilöjäsenistä tai rekisteröidyistä yhdistyksistä tai olla insinööri- tai tekniikan erikoisalan opiskelijoiden paikallinen yhdistys, joihin kuuluvat henkilöjäsenet täyttävät yhdistyksen henkilöjäsenille asetetut vaatimukset tai ovat korkeakoulussa insinööritutkintoa tai muuta tekniikan alan tutkintoa opiskelevia.

Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä:

 • korkeakoulussa, teknillisessä oppilaitoksessa tai muussa vastaavassa insinööritutkinnon tai muun tekniikan alan korkeakoulututkinnon suorittaneita
 • Suomessa asuva henkilö, jolla on vastaava koulutus
 • koulutusehtoa täyttämätön henkilö, joka toimii insinööritasoisessa vaativassa teknillisessä tehtävässä, ja joka
 • hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen,
 • sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä ja yhdistyksen kokouksen ja hallituksen päätöksiä ja
 • suorittaa syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. 

Henkilöjäsenen tulee kuulua keskusliittoon jonkin keskusliiton jäsenjärjestön kautta. Kannattajajäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa ja maksaa yhdistyksen syyskokouksen määräämän kannattajajäsenen jäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä edistäneitä henkilöitä, jolloin kutsumista tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä. 

6 § Jäsenmaksut 

Varsinaisten jäsenten, jäsenyhdistysten ja kannattajajäsenten vuotuinen jäsenmaksu määrätään vuosittain sääntömääräisessä yhdistyksen kokouksessa. Oulu Jäsenyhdistyksen jäsenmaksu määräytyy sen henkilöjäsenten lukumäärän mukaan. 

Yhdistykseen järjestäytyneiden henkilöjäsenten jäsen- ja liittomaksu peritään yhdistyksen päättämällä tavalla. 

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajilta ja -jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen hallitus voi sairauden, työttömyyden tai vastaavan sosiaalisen syyn vuoksi anomuksesta vapauttaa henkilöjäsenensä kokonaan tai osittain yhdistyksen jäsenmaksun suorittamisesta. 

7 § Yhdistyksen kokous 

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-joulukuussa ja kevätkokous maalis-toukokuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelemiseksi pyytää. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun sitä on hallitukselta pyydetty. 

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava syyskokouksen määräämässä lehdessä tai ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23. pykälässä tarkoitettuja asioita, on ne kokouskutsussa mainittava. 

Asioista, jotka jäsenet haluavat yhdistyksen kokouksiin käsiteltäväksi, on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään 4 viikkoa ennen kokousta.

Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei suljettua äänestystä pyydetä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalit suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnä olevalla henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. 

Henkilöjäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua kaksi (2) kuukautta sen erääntymisen jälkeen, ei ole äänioikeutta. 

Yhdistysjäsenellä on ääniä yhtä monta kuin sillä on kokousvuoden alussa ollut henkilöjäseniä, ei kuitenkaan enemmän kuin yksi viidesosa (1/5) kaikista kokouksessa läsnä olevista äänistä.

8 § Aloiteoikeus yhdistyksen kokouksiin 

Yhdistyksen henkilöjäsenillä sekä jäsenyhdistyksillä on oikeus tehdä aloite tietyn asian käsittelemiseksi yhdistyksen kokouksessa. 

Aloite on tehtävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kokousta. 

9 § Yhdistyksen kokouksen tehtävät 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään vähintään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt 
 • hyväksytään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • päätetään jäsenmaksusta sekä kannattajajäsenmaksusta
 • päätetään seuraavan toimikauden hallituksen jäsenten lukumäärästä 
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet yhdistyksen varsinaisista henkilöjäsenistä
 • valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa/varatilintarkastajaa
 • päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkioista ja matkakorvauksista
 • valitaan tarvittaessa edustajat ja varaedustajat keskusliiton edustajakokoukseen, sekä
 • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään vähintään seuraavat asiat: 

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt 
 • käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien / tilintarkastajien lausunto edelliseltä toimikaudelta
 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. 

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen kokous voi ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu, jos asian käsittelyä kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä eikä yhdistyslain 24 § aseta estettä asian käsittelylle. 

10 § Hallitus 

Yhdistyksen asioiden hoitajana ja lakimääräisenä edustajana toimii hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus on toimivaltainen silloin, kun siinä on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) jäsentä. Yhdistyksen asioiden hoitajana ja lakimääräisenä edustajana toimii hallitus. 

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. 

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Edellä mainituissa tehtävissä voi toimia myös hallituksen ulkopuolinen henkilö. 

1 § Hallituksen kokoukset 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä osallistuu päätöksentekoon. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa, kaksi aina yhdessä. 

Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös muille henkilöille yksin. 

13 § Toiminta- ja tilivuosi 

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Hallituksen on toimitettava toiminnan-/tilintarkastajille tilinpäätösaineisto yhtä (1) kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnan-/tilintarkastajien on annettava oma lausuntonsa kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta. 

14 § Jäsenen eroaminen, erottaminen ja kurinpitotoimet 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksellä on oikeus vaatia eroavalta jäseneltä jäsenmaksut sen vuoden loppuun asti, jona eroaminen on tapahtunut. 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka:

 • on maksumuistutuksista huolimatta jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella merkittävästi vahingoittanut yhdistystä tai keskusliittoa 
 • on kavaltanut yhdistyksen varoja tai nostanut virheellisin perustein avustuksia
 • toimii huomautuksista huolimatta vastoin yhdistyksen sääntöjä, yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksiä
 • ei enää täytä laissa tai säännöissä olevia jäsenyyden ehtoja. 

Hallituksen pitää ennen erottamistoimien päättämistä varata asianomaiselle jäsenelle kuulemistilaisuus selityksen antamiseen asiassa tai jäsenyys päättyy siksi, että jäsen katsotaan eronneeksi. Kuuleminen tulee antaa tiedoksi jäsenelle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen päätöksentekoa asiassa.

Jäsenetujen ja -palvelujen epääminen maksamattomien jäsenmaksujen johdosta astuu voimaan ilman erillistä päätöstä kolmen (3) kuukauden kuluttua myöhässä olevan jäsenmaksun eräpäivästä. 

Jos henkilöjäsen ei ole vuoden ajalta huomautuksista huolimatta hoitanut jäsenmaksuvelvoitettaan, hänen katsotaan eronneen yhdistyksestä. 

Hallitus toteaa laiminlyönnin ja eroamisen tapahtuneeksi. 

15 § Vaalikelpoisuuden rajoitukset 

Yhdistyksen luottamustehtävään voidaan valita henkilöjäsen, joka on hoitanut kaikki jäsenmaksuvelvoitteensa. 

Jos yhdistyksen hallituksen jäsen valitaan keskusliiton työntekijäksi, hän on estynyt toimimasta yhdistyksen hallituksen jäsenenä. 

Yhdistykseen työsuhteessa oleva henkilö ei ole vaalikelpoinen yhdistyksen hallituksen jäseneksi. 

16 § Sääntöjen muuttaminen 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja muutosta puoltaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksen äänimäärästä. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi. 

17 § Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään yksi (1) kuukausi ja joista toisen on oltava varsinainen yhdistyksen kokous.

Purkamispäätös on kummassakin kokouksessa tehtävä vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkauduttua sen varat luovutetaan keskusliitolle tai muulle yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka on käytettävä varat yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti. 

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.


Hyväksytty ensimmäisen kerran Oulun Insinöörit ry:n syyskokouksessa 19.10.2017. Syyskokous muutti seuraavaa kohtaa: 10 § Hallitus. Hallitus on toimivaltainen silloin, kun siinä on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) jäsentä. 

Johtokunta päätti kokouksessaan 30.10.2017 esittää sääntöjä uudelleen syyskokouksen esittämässä muodossa yhdistyksen 2018 vuosikokouksessa tai mahdollisessa aikaisemmassa yhdistyksen kokouksessa. 

Hyväksytty toisen kerran yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 11.4.2018. 

Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt uudet säännöt 4.9.2018.